Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Rezidentský program

Rezidentské štúdium je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe. 

Cieľom štúdia je:

 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a zníženie vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria do všeobecných ambulancií pre dospelých a všeobecných ambulancií pre deti a dorast,
 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL, ktoré sú akreditovanými pracoviskami:

Spolupráca so SZU v Bratislave

 • Nemocnica Levoča
 • Nemocnica Levice
 • Nemocnice Komárno
 • Nemocnica Zlaté Moravce
 • Nemocnica Zvolen
 • Nemocnica Skalica

Spolupráca s UPJŠ v Košiciach

 • Nemocnica Košice Šaca

Výhody rezidentského programu

 • Špecializačné štúdium v rámci rezidentského štúdia garantuje ukončenie štúdia v dĺžke uvedenej v minimálnom štandarde pre špecializačný študijný program.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v samosprávnom kraji SR, podľa vlastnej voľby.
 • Istota zamestnania na celom území SR, v ambulantnej i ústavnej zdravotnej starostlivosti

Viac info na: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)