Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Služby AGEL SK

AGEL PZS

AGEL PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU

ČO JE AGEL PZS? AGEL

Pracovná zdravotná služba (PZS) poskytuje komplex činností zdravotného dohľadu pozostávajúceho z dohľadu nad pracovným prostredím, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstva s dôrazom na ochranu zdravia pri práci a prevenciu chorôb z povolania.

KTO MUSÍ MAŤ ZABEZPEČENÚ PZS?

PZS sa týka každého zamestnávateľa. V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu každý zamestnávateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá zamestnáva zamestnancov bez ohľadu na typ pracovného pomeru, resp. dohody. Spadá sem aj zamestnávanie študentov, dôchodcov, brigádnikov, či ťažko zdravotne postihnutých. 

AGEL PZS VÁM ZABEZPEČÍ:

 • identifikovanie faktorov práce a pracovného prostredia,
 • posudzovanie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie písomných záznamov o posúdení zdravotných rizík spolu s kategorizáciou prác v legislatívne stanovených intervaloch,
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci,
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie,
 • vypracovanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. 

AGEL PZS ZÁROVEŇ POSKYTUJE:

Lekárske preventívne prehliadky:

 • vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy, sú realizované v plnom rozsahu stanovenom Odborným usmernením MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Preventívne lekárske prehliadky sú realizované multidisciplinárnym tímom špecialistov v rôznych odvetviach medicíny.

Poradenstvo:

 • organizovanie školení prvej pomoci priamo na pracoviskách pozostávajúce zo školení a odborného výcviku,
 • vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia,
 • oboznamovanie zamestnancov so schválenými prevádzkovými poriadkami pre prácu s expozíciou rôznym faktorom práce a pracovného prostredia.

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 911 208 958 alebo e-mailom: pzs@nemocnicalevice.sk