Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Služby AGEL SK

AGEL Pracovná zdravotná služba

ČO JE AGEL PZS?

AGEL Pracovná zdravotná služba (PZS) poskytuje komplex činností zdravotného dohľadu pozostávajúceho z dohľadu nad pracovným prostredím, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výko-nom lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstva s dôrazom na ochranu zdravia pri práci a prevenciu chorôb z povolania.

KTO MUSÍ MAŤ ZABEZPEČENÚ PZS?

PZS sa týka každého zamestnávateľa. V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek-torých zákonov, musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu každý zamestnávateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá zamestnáva zamest-nancov bez ohľadu na typ pracovného pomeru.

AGEL PZS VÁM ZABEZPEČÍ:

  • identifikovanie faktorov práce a pracovného prostredia, posudzovanie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
  • vypracovanie písomných záznamov o posúdení zdravotných rizík spolu s kategorizáciou prác v legislatívne stanovených  intervaloch,
  • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely ich možného vplyvu na zdravie  zamestnancov,
  • vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci,
  • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do tretej a štvrtej  kategórie,
  • vypracovanie záverov z výsledkov posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie.

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 902 787 620
+421 903 458 042
pzs@agelclinic.sk