Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Nemocnice AGELu napredujú v projektoch plánu obnovy

3.10.2023

Nový supermoderný pavilón chirurgických disciplín v Nemocnici AGEL Zvolen, tzv. hot floor - centrálne pracovisko operačných sál a intenzívnej medicíny v Nemocnici AGEL Levice, ktorá by sa mala premeniť na tzv. monoblok, alebo nový lôžkový pavilón Nemocnice AGEL Skalica, kde pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. To sú v skratke schválené projekty z výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 118,142 milióna eur s DPH vrátane spolufinancovania. Všetky tri nemocnice sú o krok bližšie k spusteniu stavebných prác, ktoré po dokončení pacientovi prinesú zvýšenie kvality zdravotníckych služieb na úrovni 3. tisícročia.

„Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategické, rozvojové projekty do majetku príslušných krajov, ktoré svojím objemom, rozsahom a kvalitou znamenajú významný posun v rozvoji moderného zdravotníctva na Slovensku, čo má šancu pocítiť predovšetkým samotný pacient a zdravotnícky personál v danom regióne,“ vysvetlil Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL a. s.

„Všetky uvedené nemocnice sú schopné splniť prvý míľnik v Pláne obnovy a odolnosti SK, a to mať podpísanú zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác do konca prvého kvartálu roku 2024. Naviac, sú pripravené v predstihu začať stavebné práce, aby pacient mohol využívať nové moderné priestory v nemocniciach čo najskôr,“ doplnil výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK a.s. Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, ktorý v rámci skupiny riadi projektový team spoločnosti. „Nemocnica AGEL Levice a Nemocnica AGEL Zvolen prešli v rámci procesu verejného obstarávania predkladaním ponúk zo strany záujemcov o realizáciu stavebného diela. V rámci oboch nemocníc bolo predložených viac ako 10 ponúk, čo preukazuje veľký záujem stavebných spoločností o realizáciu stavebných prác v projektoch skupiny AGEL. To tiež poukazuje nato, že verejnému obstarávaniu predchádzala dlhodobá systematická projektová príprava, na ktorej sa podieľal mnohočlenný team odborníkov z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a projektového segmentu. Súkromné investície našej spoločnosti do projektových príprav od roku 2021 znamenajú náš náskok, ktorý si cez možné riziká procesov obstarávaní či kontrol poctivo strážime a veľmi si ho vážime i napriek tomu, že ho nepreceňujeme. Fakultná nemocnica AGEL Skalica očakáva predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania už v polovici októbra 2023,“ dodal riaditeľ Tomáš Lučkai k aktuálnemu stavu projektov.

  • V Nemocnici AGEL Zvolen sa postaví úplne nový, moderný, päťpodlažný pavilón chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej a logistickej. Pôjde o moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou a kvalitami služieb na úrovni 3. tisícročia, porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe. Pre pacientov projekt, okrem vynikajúcej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 úplne nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Samozrejmosťou bude úplne nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej priblíženie obyvateľom spádovej oblasti.
  • Levická nemocnica za posledné tri roky pre pacientov zrealizovala výrazné zmeny – nový urgentný príjem, nové oddelenia, ambulancie, nové vybavenie a výrazné rozšírenie spektra zdravotnej starostlivosti. Z Plánu obnovy a odolnosti má ambíciu asi najväčšiu a najzásadnejšiu – komplexnú rekonštrukciu šesťpodlažnej budovy lôžkového pavilónu s následnou centralizáciou všetkých oddelení do tzv. monobloku a vybudovanie priestorov hot floor - centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Pre pacientov, ktorí poznali nemocnicu v jej doterajšej podobe, sa zmení takmer všetko – celá organizácia každej návštevy v nemocnici. Prepoja sa  doterajšie nové pracoviská – urgentný príjem, operačné sály so všetkými nosnými oddeleniami nemocnice. Pacient bude pod jednou strechou v starostlivosti všetkých odborníkov, s patričným vybavením, najmodernejšími metódami diagnostiky a liečby. Rekonštrukciou prejde až 170 lôžok, pacienti, ktorí budú v nemocnici hospitalizovaní, budú mať k dispozícii najmodernejšie vybavenie. Realizáciou predmetného projektu vznikne de facto nová moderná nemocnica monoblokového typu, ktorá nebude mať v danom regióne obdobu.
  • Fakultná nemocnica AGEL Skalica, ktorá sa stala súčasťou portfólia AGEL len v decembri 2020, by na základe schválenej žiadosti mala výrazne postúpiť v kvalite poskytovaných služieb a ašpirovať na jednotku v regióne. Či už v celkovom manažmente pacienta, jeho komforte pri príchode, pobyte v nemocnici, ako aj pri pravidelných návštevách. Z Plánu obnovy a odolnosti SK nemocnica pripravuje výstavbu nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. Nový, štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia.

„V nemocniciach v Leviciach a vo Zvolene predpokladáme podpisovanie zmlúv so zhotoviteľmi v predstihu oproti stanoveným míľnikom v pôvodných zmluvných harmonogramoch. V súčasnej dobe už v rámci jednotlivých nemocníc prebiehajú investičné práce mimo financovania z verejných zdrojov, ktoré naša skupina investuje do prípravy stavenísk, sťahovania oddelení a eliminovania akýchkoľvek komplikácií, ktoré by v projektoch mohli nastať v budúcnosti, i v čo najväčšej možnej miere eliminovaní obmedzenia pacientov počas výstavby a rekonštrukcií. Tak ako príprave, tak aj samotnej realizácii v našej spoločnosti venujeme výraznú pozornosť po investičnej i personálnej stránke,“ uzavrel aktualizáciu projektov skupiny Tomáš Lučkai.

Napredovanie projektov v rámci plánu obnovy, ale i prebiehajúce realizácie ďalších mnohých projektov financovaných mimo verejných zdrojov poukazujú na fakt, že spoločnosť AGEL dlhodobo úspešne smeruje svoju pozornosť na rozvoj všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré prevádzkuje, a systematicky plánuje investície a zmeny v zdravotných zariadeniach v záujme zvyšovania štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Investuje nemalé prostriedky do vzdelávania personálu, nákupu zdravotnej techniky, ako aj rekonštrukcií budov v jednotlivých nemocniciach po celom území SR a do prípravy projektov, ktoré dokáže zapojiť do financovania v rámci zdrojov prichádzajúcich na Slovensko z Európskej únie.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL